Nagłówek strony

   
fb_logo

Aktualność

Nowe stanowisko do obsługi osób, którym przysługuje umorzenie części kapitału pożyczkowego w związku z zakończeniem kształcenia

18 lutego 2019

Z początkiem roku Fundusz rozpoczął procedurę umarzania części kapitału pożyczkowego osobom, które udokumentowały ukończenie kształcenia. W związku z tym uruchomiono nowy kontakt telefoniczny dla pożyczkobiorców ubiegających się o umorzenie części spłaty pożyczonego kapitału. Z początkiem lutego uruchomiono osobne stanowisko do obsługi umorzeń pożyczek , tel.: 87 563 22 65, e-mail: biuroomiw@frp.pl

Przypominamy zasady umażania częsci kapitału pożyczkowego osobom, które zakońcyły kształcenie i mogą przedstawić poświadczenie tego faktu w formie: zaświadczenia, certyfikatu lub dyplomu wystawionego przez instytucję edukacyjną w któej realizowane było kształcenie. Zgodnie z §13 Regulaminu udzielania pożyczek w ramach projektu pt. Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” udzielane z Funduszu OPEN pożyczki na kształcenie mogą być częściowo umorzone. Maksymalna wartość umorzenia pożyczki może wynieść do 25% udzielonej kwoty. Operator dokona weryfikacji spełnienia warunków umorzenia pożyczki określonych w pkt 2 po spłacie 75% kwoty udzielonej pożyczki. Wartość umorzenia pożyczki uzależniona jest od spełnienia następujących warunków:

a) umorzenie 15 % kwoty udzielonej pożyczki: pożyczkobiorca podejmie się formy kształcenia i ukończy ją wynikiem pozytywnym, co potwierdzi odpowiednimi dokumentami wymaganymi (dyplom, zaświadczenie, certyfikat, protokół z 14 Parafka Pożyczkobiorcy oraz Poręczycieli przeprowadzonego egazminu, uprawnienie lub inny dokument tożsamy) przez Pożyczkodawcę do 30 dni od dnia zakończenia formy kształcenia,

b) umorzenie 20% kwoty udzielonej pożyczki: pożyczkobiorca spełni warunek ppkt a) i dodatkowo przez cały okres spłaty pożyczki będzie wywiązywał się należycie ze wszystkich zapisów umowy pożyczki, będzie dokonywać spłat pożyczki bez opóźnień, które by przekroczyły okres 3 dni od dnia płatności raty,

c) umorzenie 25% kwoty udzielonej pożyczki: pożyczkobiorca spełni warunki w ppkt a) oraz ppkt b) oraz wykaże, że odbyta forma kształcenia przyniosła jeden z niżej wymienionych efektów w okresie do jednego roku od dnia zakończenia kształcenia:
- pożyczkobiorca, który na dzień składania wniosku był osobą nieposiadającą zatrudnienia podejmie pracę zarobkową lub uruchomi działalność gospodarczą,-pożyczkobiorca, który był zatrudniony uzyska awans zawodowy,

- pożyczkobiorca, który był zatrudniony uzyska realny wzrost dochodu brutto z tytułu wynagrodzenia o pracę w wysokości 15% w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku pożyczkowego,

- zakończenie formy kształcenia pozwoli Pożyczkobiorcy przekwalifikować się zawodowo, co skutkować będzie podjęciem nowych obowiązków zgodnie z nowymi kwalifikacjami.

3. Jeżeli w momencie dokonania 75% spłaty pożyczki Pożyczkobiorca nie mógł spełnić jeszcze warunków, które umożliwiają umorzenie pożyczki dokonuje się zawieszenia spłat kwoty do dnia w którym będzie możliwe spełnienie warunku umorzenia. Jeżeli po tym okresie pożyczkobiorca nie spełni warunków umorzenia zostanie wezwany do spłaty pozostałej kwoty pożyczki w ratach wynikających z zawieszonego harmonogramu.

4. Pożyczkobiorca, chcąc uzyskać umorzenie pożyczki powinien dostarczyć dokumenty, które umożliwią Operatorowi weryfikację, czy zostały spełnione wszystkie kryteria umożliwiające umorzenie pomocy zwrotnej w przewidzianych terminach.

5. Operator weryfikuje, czy Pożyczkobiorca spełnił warunki umorzenia pożyczki i jaki procent (%) umorzenia przysługuje Pożyczkobiorcy.

6. Umorzenie pożyczki nie przysługuje Pożyczkobiorcy w przypadku: a) wypowiedzenia umowy pożyczki, b) nieukończenia przez Pożyczkobiorcę zakładanej formy kształcenia. 

8. Umorzenie pożyczki następuje poprzez umorzenie odpowiedniej kwoty pożyczki pozostałej do spłaty.