Nagłówek strony

   
fb_logo


Informacje dla wnioskodawców

Dla kogo?

Dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski

Dla osób posiadających zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.

Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców jak i nie niepracujących.

Na co?

Na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej.

Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.

Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych).

Warunki wykorzystania pożyczki

Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także koszty kształcenia, które już się rozpoczęło ale tylko do kwoty nieopłaconej.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Po zakończeniu kształcenia 15% wartości pożyczki jest umarzane a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Przyznane pożyczkobiorcy środki finansowe są przekazywane przez Operatora Funduszu bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztów kształcenia zgodnie z jej oferta edukacyjną.

Wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, związane z procesem kształcenia np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Pożyczka krok po kroku

1

Wybór formy i kierunku edukacji
Wybierz tematykę i formę edukacji, która Cię interesuje.

2

Poznanie regulaminu udzielania pożyczek.
Zapoznaj się z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę.

3

Wypełnienie i złożenie wniosku o pożyczkę
Złóż wniosek

4

Weryfikacja wniosku pożyczkowego
Ewentualne wyjaśnienia I uzupełnienia, decyzja o udzieleniu lub nie pożyczki

5

Podpisanie umowy
Po przyznaniu i podpisaniu umowy pożyczki, środki finansowe w całości zostają przekazane instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztu twojej edukacji