Nagłówek strony

   
fb_logo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w ramach projektu Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (dalej: „Fundacja”). Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Fundacja przetwarza lub będzie przetwarzała Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach:

  • adres: ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
  • telefon: (+48) 87 565 22 65
  • e-mail: kontaktopen@frp.pl oraz open@frp.pl

Fundacja – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Fundacja gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Fundacja będzie chciała przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe zestawienie przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Fundację pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Fundacji. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel

Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do zawarcia z Tobą oraz realizacji zawartej z Tobą umowy

Wyjaśnienie

Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny zdolności kredytowej, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.

Podstawa prawna

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)

Długość okresu przetwarzania danych

  • Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.
  • W przypadku braku zawarcia umowy - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 6 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń oraz dla celów ewaluacji projektu.

Cel

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym

Wyjaśnienie

W tym przypadku Fundacja przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa lub zrealizować zadania w interesie publicznym. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków Fundacji w związku z prowadzeniem działalności statutowej i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c)

Długość okresu przetwarzania danych

  • Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.
  • W przypadku braku zawarcia umowy - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 6 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń oraz dla celów ewaluacji projektu.
  • W innych przypadkach - do czasu wypełnienia przez Fundację obowiązków określonych w

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Fundacja skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Cię z Fundacją relacji, Fundacja może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),
d) dane socjo-demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia),
e) dane finansowe (np. saldo rachunku, źródło przychodów),
g) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
i) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
k) dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych,
l) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK),
m) dane techniczne (np. dane urządzenia, na którym korzystasz z portalu),
o) dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania ze stron Fundacji).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Fundację pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Fundację odbiorcom poza strukturą Fundacji. Zawsze w takiej sytuacji Fundacja dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Fundacji, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w szczególności Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Policy & Action UNICONSULT sp. z o.o. (współrealizujące projekt)
c) banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Fundację i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów zagranicznych) oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, np. BIK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., biura informacji gospodarczej (KRD, BIG),
g) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
h) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np.
kancelarie prawne,
j) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,
k) podmioty działające w ramach Fundacji lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.

Realizacja praw

Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Fundację są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Fundacji,
f) masz również prawo do otrzymania od Fundacji Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Fundacji, przez telefon, oraz za pośrednictwem e-maila. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.