Nagłówek strony

Pytania i odpowiedzi

Złożyłem już wniosek o pożyczkę, ale w międzyczasie zmienił się termin wybranego przeze mnie kursu – co w takiej sytuacji?

Jeśli cena wybranego kursu nie ulega zmianie a aktualizacji wymaga jedynie jego termin – wystarczy wystosować do Instytucji Szkoleniowej prośbę o wystawienie nowego Zaświadczenia Instytucji Szkoleniowej. Po poinformowaniu Operatora o zaistniałej sytuacji, wniosek uzyska status „do uzupełnienia” – wnioskodawca będzie musiał nanieść poprawki we wniosku, dołączyć uaktualniony skan Zaświadczenia, po czym ponownie wysłać wniosek do weryfikacji.

Czy można wnioskować o karencję w spłacie rat po ukończeniu kształcenia?

O karencję w spłacie rat można wnioskować zarówno podczas składania wniosku jak i w dowolnym momencie trwania umowy. Skorzystanie z karencji nie jest uzależnione od terminu, w jakim odbywa się kształcenie.

Jakie są dopuszczalne formy zabezpieczeń pożyczki?

a) poręczenie wekslowe osób trzecich, b) poręczenie instytucji finansowych, c) ustanowienie hipoteki, d) zastaw rejestrowy lub umowa przewłaszczenia ruchomości e) ustanowienie blokady środków finansowych na lokacie, f) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., g) przelew wierzytelności, h) inne przewidziane w Kodeksie Cywilnym i Prawie Wekslowym lub zgodne ze zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.

Czy są ramy czasowe na złożenie wniosku (w odniesieniu do terminu rozpoczęcia kształcenia)?

Wniosek można złożyć jeszcze na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kształcenia jak również już po jego zainaugurowaniu (Fundusz OPEN pozwala na finasowanie zarówno nowych jak i trwających już form edukacji).

Kiedy rozpoczyna się spłata pożyczki?

Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od uruchomienia środków (do 25 dnia miesiąca). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Pożyczkobiorca korzysta z okresu karencji.

Czy można ubiegać się o pożyczkę na studia rozpoczęte i częściowo już opłacone?

Zdecydowanie tak. Można wnioskować o pożyczkę na formę kształcenia już trwającą. Pożyczki OPEN nie finansują opłat już poniesionych. Za to spokojnie można za ich pomocą finansować nieopłacony jeszcze okres kształcenia.

Czy jeśli wybrana forma kształcenia rozpoczyna się za xx miesięcy mogę wniosek złożyć już teraz?

Tak. Jeśli cena i termin rozpoczęcia szkolenia są pewne i potwierdzone – jak najbardziej można wnioskować o pożyczkę nawet na kilka miesięcy przed rozpoczęciem kształcenia.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku celem przedstawienia posiadanych zobowiązań finansowych?

Może to być zaświadczenie wydane przez bank, w którym mamy zaciągnięte zobowiązanie finansowe. Ewentualnie, zamiast w/w zaświadczenia, można dołączyć skan umowy kredytowej oraz potwierdzenia spłat trzech ostatnich rat.

Czy mogę wcześniej spłacić część lub całość pożyczki?

Oczywiście, zaciągniętą pożyczkę można spłacić w części lub w całości jeszcze w trakcie obowiązywania umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wcześniejsza spłata nie wyklucza również możliwości skorzystania z częściowego umorzenia.

Jak udokumentować adres zamieszkania, jeśli jest inny niż zameldowania?

Wystarczy dołączyć do wniosku dokument poświadczający faktyczny adres zamieszkania. Może to być faktura, rachunek za opłaty bieżące. Uznawanym jest też zaświadczenie o zatrudnieniu, o ile zawiera aktualny adres zamieszkania pracownika.

W jaki sposób przebiega weryfikacja, czy warunki niezbędne do uzyskania umorzenia zostały spełnione?

Operator dokona weryfikacji spełnienia warunków umorzenia pożyczki po spłacie 75% kwoty udzielonej pożyczki. Jeżeli w momencie dokonania 75% spłaty pożyczki Pożyczkobiorca nie miał możliwości spełnić warunków, które umożliwiają umorzenie pożyczki – następuje zawieszenie spłat kolejnych rat do dnia, w którym będzie możliwe spełnienie warunków umorzenia. Jeżeli po tym okresie warunki nadal nie będą spełnione – Pożyczkobiorca zostanie wezwany do spłaty pozostałej kwoty pożyczki w ratach wynikających z zawieszonego harmonogramu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać maksymalne (25%) umorzenie pożyczki?

Każdy pożyczkobiorca może uzyskać umorzenie spłaty części kapitału pożyczkowego, jednak jest to obwarowane warunkami, które stopniują wielkość umorzenia w zależności od następujących warunków: 15% za ukończenie wybranej formy kształcenia (potwierdzone odpowiednim dokumentem, tj. certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, etc., dostarczonym Operatorowi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia); 20% za spełnienie powyższego warunku plus terminowość w spłacaniu rat; 25% za spełnienie powyższych wymogów plus osiągnięcie i wykazanie (w okresie do jednego roku od dnia zakończenia kształcenia) wymiernych korzyści na skutek ukończonej formy edukacji, tj. w przypadku osób bezrobotnych – podjęcie zatrudnienia, w przypadku osób pracujących – awans zawodowy bądź podwyżka w wysokości 15% brutto, ewentualnie przekwalifikowanie zawodowe zgodne z nabytymi kwalifikacjami.

Do kiedy można składać wnioski w ramach Projektu OPEN?

Nie ma narzuconych ram czasowych, w jakich należy wystosować wniosek o pożyczkę. W momencie, gdy projektowa pula środków się wyczerpie, kolejne umowy będą finansowane z wpłat bieżących.

Nie mogę po zarejestrowaniu konta aktywować go, gdyż nie otrzymałem linku aktywacyjnego na podany przeze mnie adres e-mail? Jak to zrobić?

Proszę sprawdzić czy e-mail z kodem aktywacyjnym nie trafił do folderu SPAM – jest to najczęstsza przyczyna. Jeżeli nie uda się znaleźć tej wiadomości w folderze spam prosiły o kontakt telefoniczny lub e-mail. Konto zostanie aktywowane z panelu administracyjnego.

Czy kolejna pożyczka wymaga nowych zabezpieczeń?

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek w przypadku wnioskowania o pożyczkę na finansowanie więcej niż jednej formy kształcenia przez jednego Wnioskodawcę ocena zdolności pożyczkowej Wnioskodawcy dokonywana jest łącznie dla wszystkich złożonych wniosków. W wyniku oceny zdolności pożyczkowej może okazać się że wnioskując o kolejna pożyczkę wymagane będzie dodatkowe zabezpieczenie pożyczki.

Czy w przypadku ubiegania się o kolejną pożyczkę z Funduszu konieczne jest przedstawianie ponownie całej dokumentacji?

Uczestnik projektu ubiegając się kolejną pożyczkę z Funduszu musi złożyć odrębny nowy wniosek. Wraz z wnioskiem musi dołączyć dokumentację, która będzie aktualna na dzień składania wniosku.

Czy w przypadku pożyczek dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują przepisy o pomocy de minimis, a jeśli tak to czego dotyczą i w jakim zakresie.

W przypadku Uczestników projektu, którzy prowadza własną działalność gospodarczą Operator będzie badał możliwość występowania pomocy de minimis. Wystąpienie pomocy de minimis w przypadku Uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą będzie miało miejsce tylko wtedy, kiedy wybrana forma kształcenia będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc przyniesienie korzyści nie tylko samemu Uczestnikowi Projektu, ale również dla firmy przez niego prowadzonej. Każdy przypadek możliwości zakwalifikowania pożyczki jako pomoc de minimis będzie rozpatrywany indywidualnie. Wielkość udzielonej pomocy de minimis w przypadku pomocy zwrotnej dotyczy dwóch aspektów: - braku oprocentowania pożyczki (pożyczki są udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe) – wartość udzielonej pomocy będzie wyliczana na podstawie odpowiedniego wzoru - wartości przyznanego umorzenia – wartość udzielonej pomocy de minimis będzie równoważna wartości udzielonego umorzenia.

Czy w sytuacji wypadku, długotrwałej choroby lub śmierci pożyczkobiorca lub poręczyciele, spadkobiercy muszą spłacić pożyczkę?

Wypadek, długotrwała choroba lub śmierć pożyczkobiorcy lub poręczycieli zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek należy uznać za siłę wyższą. Wystąpienie siły wyższej w trakcie trwania określonej formy kształcenia, nie rodzi obowiązku ukończenia rozpoczętej formy kształcenia, do czego zobowiązuje umowa pożyczki. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek Pożyczkobiorca jest jednak zobowiązany do spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem przewidzianym umową pożyczki. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki pożyczka może być wypowiedziana w całości lub części. Jeśli nie jest możliwa dobrowolna jej spłata (na podstawie ugody z Pożyczkobiorcą) lub gdy w wyniku windykacji komornik wyda decyzję o nieskutecznej dalszej windykacji pożyczka zostanie uznana za straconą – pożyczkobiorca, poręczyciele lub spadkobiercy zostaną zwolnieni z obowiązku spłaty pożyczki.

Czy cudzoziemcy mający pozwolenie o pracę na 6 miesięcy mogą skorzystać z oferty Funduszu?

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek Uczestnikiem Projektu Fundusz OPEN może być osoba dorosła, będąca cudzoziemcem pod warunkiem posiadania prawa pobytu i pozwolenia na pracę na cały planowany okres realizacji formy kształcenia. Zgodnie z tym zapisem cudzoziemiec mający pozwolenie na pracę na 6 miesięcy może skorzystać z oferty Funduszu finansując te formy kształcenia, które nie będą trwały dłużej niż uzyskane pozwolenie na pracę.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosków po przedstawieniu kompletu dokumentów

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek Operator ustala maksymalny termin weryfikacji kompletnego wniosku pożyczkowego na 21 dni kalendarzowych.

Czy osoba nie posiadająca dochodów może ubiegać się o pożyczkę?

Tak, jeśli przedstawi zabezpieczenie wymagane dla pożyczki o wartości wskazanej we wniosku. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

Czy są jakieś ograniczenia co do profilu kształcenia finansowanego w ramach projektu?

Nie ma, kwestia wyboru zarówno kierunku branżowego jak i formy kształcenia leży po stronie Uczestnika projektu z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w Regulaminie.

Czy o pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorstwa dla swoich pracowników ?

Zgodnie z ideą projektu o pożyczkę ubiegać mogą się wyłącznie osoby chcące z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, przedsiębiorstwo nie może być pośrednikiem między Instytucją Finansującą a uczestnikiem projektu.

Czy pożyczka może być wykorzystana na finansowanie organizatora usługi edukacyjnej?

Tak jeśli jego działalnością jest organizacja i świadczenie usług szkoleniowych.