Nagłówek strony

   
fb_logo

Pytania i odpowiedzi

1.REJESTRACJA KONTA / SKŁADANIE WNIOSKU

Chcę złożyć wniosek o pożyczkę. Co mam zrobić?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto na stronie www.open.frp.pl, oraz aktywować je za pomocą linku aktywacyjnego, który wyślemy mailem.

Nie dotarł do mnie link aktywacyjny.

Aktywowałem/-am konto. Co dalej?

Po aktywacji konta i zalogowaniu na stronie należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty (ich lista podana jest w zakładce Aktualności – Jak poprawnie wypełnić wniosek https://open.frp.pl/aktualnosc/75). Uzupełnić wniosek i i załączyć niezbędne dokumenty możesz w każdej chwili, natomiast gotowy wniosek składa się tylko podczas naboru wniosków.

2. NABÓR WNIOSKÓW

Naciskam przycisk ZAKOŃCZ i wyświetla mi się komunikat „Pula złożonych wniosków została wyczerpana”. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku?

Wniosek można składać jedynie w trakcie naboru, który rozpoczyna się we wskazanym wcześniej terminie. Zarówno przed naborem jak również po wyczerpaniu puli środków pojawi się komunikat: „Pula złożonych wniosków została wyczerpana”.

Skąd mam wiedzieć, że udało mi się złożyć wniosek?

Po złożeniu wniosku na ekranie wyświetla się informacja o prawidłowym złożeniu wniosku. Dodatkowo informacja ta wysyłana jest na adres mailowy podany przy rejestracji.

Nie zdążyłem/-am złożyć wniosku. Czy to możliwe, że pula wyczerpała się tak szybko?

Duża liczba chętnych i możliwość przygotowania wniosku przed naborem może spowodować szybkie wyczerpanie puli, gdyż nabór służy w praktyce tylko wysyłce uzupełnionego wniosku. O naborze informujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, więc jest to czas na przygotowanie dokumentacji.

Kiedy kolejny nabór?

Informacje o kolejnych naborach umieszczamy z wyprzedzeniem zarówno na stronie internetowej Projektu OPEN jak również na fanpage’u na Facebooku.

Złożyłem/-am wniosek i co dalej?

Teraz po naszej stronie leży przeprowadzenie oceny wniosku. O każdej zmianie statusu wniosku są Państwo informowani mailowo. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku również kierujemy informację drogą elektroniczną.

Jak długo będę czekać na decyzję?

Termin weryfikacji kompletnego wniosku pożyczkowego wynosi 21 dni.

3. INFORMACJE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Czy można ubiegać się o pożyczkę na studia rozpoczęte i częściowo już opłacone?

Można wnioskować o pożyczkę na formę kształcenia zarówno nierozpoczętą, jak również już trwającą. Pożyczki OPEN nie finansują opłat już poniesionych, lecz wyłącznie nieopłacony jeszcze okres kształcenia.

Jaki czas przed rozpoczęciem kształcenia mogę składać wniosek o pożyczkę?

Jeśli cena i termin rozpoczęcia kształcenia są pewne i potwierdzone- można wnioskować o pożyczkę do 3 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia.

Czy osoba nie posiadająca dochodów może ubiegać się o pożyczkę?

Tak, jeśli przedstawi zabezpieczenie wymagane dla pożyczki o wartości wskazanej we wniosku. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego, jak mam to uwzględnić we wniosku?

We wniosku należy wpisać łączny koszt utrzymania gospodarstwa domowego, czyli koszt wszystkich osób pozostajacych we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na to, czy posiadają własne dochody.

Czy osoba mająca zawieszoną działalność gospodarczą, musi dołączyć dokumenty do działalności gospodarczej?

Tak, nawet w przypadku zawieszonej działalności pożyczkobiorca, czy osoba poręczająca ma obowiązek załączyć wymagane dokumenty.

Czy cudzoziemcy mogą wnioskować o pożyczkę ?

Cudzoziemca może wnioskować tylko w przypadku posiadania karty pobytu jak i zatrudnienia na okres spłaty pożyczki.

Nie mam nr pesel, czy jest możliwość wzięcia pożyczki? (dot. cudzoziemców)

Do wzięcia udziału w naszym projekcie niezbędny jest nr PESEL.

Czy o pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorstwa dla swoich pracowników?

Zgodnie z ideą projektu o pożyczkę ubiegać mogą się wyłącznie osoby chcące z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, przedsiębiorstwo nie może być pośrednikiem między Instytucją Finansującą a uczestnikiem projektu.

Jeśli nie zdążę poprawić wniosku we wskazanym terminie, czy mój wniosek zostanie odrzucony?

Tak, niezastosowanie się do określonego terminu uzupełnienia wiąże się z odrzuceniem wniosku. Wnioskodawca może jednak ponownie złożyć wniosek w kolejnym naborze.

Czy w przypadku pożyczek dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują przepisy o pomocy de minimis, a jeśli tak, to czego dotyczą i w jakim zakresie?

W przypadku Uczestników projektu, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą Operator będzie badał możliwość występowania pomocy de minimis. Wystąpienie pomocy de minimis w przypadku Uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą będzie miało miejsce tylko wtedy, kiedy wybrana forma kształcenia będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc przyniesienie korzyści nie tylko samemu Uczestnikowi Projektu, ale również dla firmy przez niego prowadzonej. Każdy przypadek możliwości zakwalifikowania pożyczki jako pomoc de minimis będzie rozpatrywany indywidualnie.

4. POŻYCZKA

Jaka jest możliwa najmniejsza rata?

Najmniejsza możliwa rata wynosi 100 zł, w przypadku niezastosowania się do Regulaminu, przy ocenie merytorycznej automatycznie zostanie zmieniona rata i okres spłat.

Kiedy zaczynam spłatę pożyczki?

Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od uruchomienia środków. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Pożyczkobiorca korzysta z okresu karencji. §11 pkt. 6 Regulaminu.

Czy mogę wnioskować w trakcie spłacania pożyczki o karencję?

O karencję w spłacie rat można wnioskować zarówno podczas składania wniosku, jak i w dowolnym momencie trwania umowy. Skorzystanie z karencji nie jest uzależnione od terminu, w jakim odbywa się kształcenie.

Czy mogę wcześniej spłacić część lub całość pożyczki?

Oczywiście, zaciągniętą pożyczkę można spłacić w części lub w całości jeszcze w trakcie obowiązywania umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wcześniejsza spłata nie wyklucza również możliwości skorzystania z częściowego umorzenia.

5. ZABEZPIECZENIA

Jakie są dopuszczalne formy zabezpieczeń pożyczki ?

Podstawowym i obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowymi formami zabezpieczenia moga być:

a) poręczenie wekslowe osób trzecich,
b) ustanowienie hipoteki,
c) zastaw rejestrowy lub umowa przewłaszczenia ruchomości,
d) ustanowienie blokady środków finansowych na lokacie.

6. UMORZENIA POŻYCZKI

Kiedy rozpoczyna się weryfikacja spełnienia warunków umorzenia?

Operator rozpoczyna proces weryfikacji spełnienia warunków umorzenia pożyczki po spłacie 75 % kwoty udzielonej pożyczki. O rozpoczęciu weryfikacji informujemy drogą mailową. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać umorzenie pożyczki?

1. Umorzenie 15% kwoty pożyczki: Potwierdzenie ukończenia kształcenia - (np. certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) należy wysłać skan dokumentu drogą mailową na adres: biuroomiw@frp.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kształcenia 

2. Umorzenie 20% kwoty pożyczki: Potwierdzenie ukończenia kształcenia oraz Terminowa spłata rat  - żadna z rat nie może zostać spłacona z opóźnieniem większym niż 3 dni. Raty należy spłacać zgodnie z harmonogramem do momentu otrzymania informacji o weryfikacji umorzenia. 

3. Umorzenie 25% kwoty pożyczki: Potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz Terminowa spłata rat oraz Potwierdzenie uzyskania „korzyści zawodowej” (korzyść zawodowa musi wystąpić w ciągu 1 roku od dnia zakończenia kształcenia):
a) osoby bezrobotne:

  • potwierdzenie podjęcia pracy (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach)

  b) osoby pracujące:

  • potwierdzenie podwyżki dochodu brutto o co najmniej 15% (zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach)
  • awansu zawodowego ( dokument wydany przez pracodawcę potwierdzający objęcie nowego stanowisk w wyniku awansu)
  • przekwalifikowania zawodowego związanego z nabytymi kwalifikacjami (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z nowego miejsca pracy)

   

  Skan dokumentu należy wysłać drogą mailową na adres: biuroomiw@frp.pl niezwłocznie po osiągnieciu korzyści zawodowej będącej efektem kształcenia, na dokument czekamy do 3 dni od tego terminu.

7. OGÓLNE

Czy w przypadku ubiegania się o kolejną pożyczkę z Funduszu konieczne jest przedstawianie ponownie całej dokumentacji?

Uczestnik projektu ubiegając się kolejną pożyczkę z Funduszu musi złożyć odrębny nowy wniosek. Wraz z wnioskiem musi dołączyć dokumentację, która będzie aktualna na dzień składania wniosku.

Czy kolejna pożyczka wymaga nowych zabezpieczeń?

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek w przypadku wnioskowania o pożyczkę na finansowanie więcej niż jednej formy kształcenia przez jednego Wnioskodawcę ocena zdolności pożyczkowej Wnioskodawcy dokonywana jest łącznie dla wszystkich złożonych wniosków. W wyniku oceny zdolności pożyczkowej może okazać się, że wnioskując o kolejną pożyczkę wymagane będzie dodatkowe zabezpieczenie pożyczki. 

Mój dowód osobisty/ paszport niedługo straci ważność, co robić?

W przypadku takiej zmiany, pożyczkobiorca powinien poinformować nas drogą e-mail na adres kontaktopen@frp.pl,  na tej podstawie nastąpi aktualizacja danych osobowych.

W trakcie wnioskowania zawarłem/-am związek małżeński.

Z zawarciem związku małżeńskiego wiąże się wiele zmian (dot. wszelkich informacji we wniosku), o każdej jesteś zobowiązany nas poinformować. Jeśli jest to na etapie weryfikacji, umożliwiamy aktualizacje. W przypadku, gdy pożyczka została już wypłacona, jest tworzony aneks do umowy.

Zmieniłem adres zamieszkania/zameldowania, jak mogę to zmienić?

Pożyczkobiorca jest zobowiązany poinformować nas o zmianie drogą e-mail na adres kontaktopen@frp.pl , dane zostaną zaktualizowane.