Nagłówek strony

Pytania i odpowiedzi

1. Dane personalne

Mój dowód osobisty/ paszport niedługo straci ważność, co robić?

W przypadku takiej zmiany, pożyczkobiorca powinien poinformować nas drogą e-mail na adres kontaktopen@frp.pl,  na tej podstawie nastąpi aktualizacja danych osobowych.

W trakcie wnioskowania zawarłem/am związek małżeński.

 • Z zawarciem  związku małżeńskiego wiąże się wiele zmian (dot. wszelkich informacji we wniosku), o każdej jesteś zobowiązany nas poinformować. Jeśli jest to na etapie weryfikacji, umożliwiamy aktualizacje. W przypadku, gdy pożyczka została już wypłacona, jest tworzony aneks do umowy.

Nie mam nr pesel, czy jest możliwość wzięcia pożyczki? (dot. cudzoziemców)

Do wzięcia udziału w naszym projekcie niezbędny jest nr PESEL.

Zmieniłem/am adres zamieszkania/zameldowania, jak mogę to zmienić?

 • Pożyczkobiorca jest zobowiązany poinformować nas o zmianie drogą e-mail na adres kontaktopen@frp.pl, dane zostaną zaktualizowane.

2. Dochody

Czy w przypadku pożyczek dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązują przepisy o pomocy de minimis, a jeśli tak to czego dotyczą i w jakim zakresie?

W przypadku Uczestników projektu, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą Operator będzie badał możliwość występowania pomocy de minimis. Wystąpienie pomocy de minimis w przypadku Uczestników projektu prowadzących działalność gospodarczą będzie miało miejsce tylko wtedy, kiedy wybrana forma kształcenia będzie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc przyniesienie korzyści nie tylko samemu Uczestnikowi Projektu, ale również dla firmy przez niego prowadzonej. Każdy przypadek możliwości zakwalifikowania pożyczki jako pomoc de minimis będzie rozpatrywany indywidualnie (zgodnie z §9 pkt. 17 Regulaminu)

Koszty utrzymania gospodarstwa domowego, jak mam to uwzględnić we wniosku?

Koszty związane z utrzymaniem rodziny są zależne od tego czy pożyczkobiorca  ponosi koszty utrzymania jednoosobowego gospodarstwa domowego ( jeśli ma rozdzielność majątkową). W przypadku braku rozdzielności majątkowej koszty utrzymania gospodarstwa wlicza osoby, które otrzymują stałe dochody (np. praca, działalność gospodarcza).

Czy osoba mająca zawieszoną działalność gospodarczą, musi dołączyć dokumenty do dział. Gospod ?

Tak, nawet w przypadku zawieszonej działalności, pożyczkobiorca ma obowiązek załączyć wymagane dokumenty.

Czy osoba nie posiadająca dochodów może ubiegać się o pożyczkę?

Tak, jeśli przedstawi zabezpieczenie wymagane dla pożyczki o wartości wskazanej we wniosku. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

3. Pożyczka

Jaka jest możliwa najmniejsza rata?

Najmniejsza możliwa rata wynosi 100 zł, w przypadku niezastosowania się do Regulaminu, przy ocenie merytorycznej automatycznie zostanie zmieniona rata i okres spłat.

Kiedy zaczynam spłatę pożyczki?

Spłata pożyczki rozpoczyna się w następnym miesiącu od uruchomienia środków. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Pożyczkobiorca korzysta z okresu karencji. §11 pkt. 6

Czy mogę wnioskować w trakcie spłacania pożyczki o karencję?

O karencję w spłacie rat można wnioskować zarówno podczas składania wniosku, jak i w dowolnym momencie trwania umowy. Skorzystanie z karencji nie jest uzależnione od terminu, w jakim odbywa się kształcenie.

Czy mogę wcześniej spłacić część lub całość pożyczki?

Oczywiście, zaciągniętą pożyczkę można spłacić w części lub w całości jeszcze w trakcie obowiązywania umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wcześniejsza spłata nie wyklucza również możliwości skorzystania z częściowego umorzenia.

Czy w sytuacji wypadku, długotrwałej choroby lub śmierci pożyczkobiorca lub poręczyciele, spadkobiercy muszą spłacić pożyczkę?

Wypadek, długotrwała choroba lub śmierć pożyczkobiorcy lub poręczycieli zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek należy uznać za siłę wyższą. Wystąpienie siły wyższej w trakcie trwania określonej formy kształcenia, nie rodzi obowiązku ukończenia rozpoczętej formy kształcenia, do czego zobowiązuje umowa pożyczki. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek Pożyczkobiorca jest jednak zobowiązany do spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem przewidzianym umową pożyczki. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki pożyczka może być wypowiedziana w całości lub części. Jeśli nie jest możliwa dobrowolna jej spłata (na podstawie ugody z Pożyczkobiorcą) lub gdy w wyniku windykacji komornik wyda decyzję o nieskutecznej dalszej windykacji pożyczka zostanie uznana za straconą – pożyczkobiorca, poręczyciele lub spadkobiercy zostaną zwolnieni z obowiązku spłaty pożyczki.

4. Zabezpieczenia

Jakie są dopuszczalne formy zabezpieczeń pożyczki ?

Podstawowym i obowiązkowym zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją. Dodatkowymi formami zabezpieczenia moga być:

a) poręczenie wekslowe osób trzecich,
b) ustanowienie hipoteki,
c) zastaw rejestrowy lub umowa przewłaszczenia ruchomości,
d) ustanowienie blokady środków finansowych na lokacie.

5. Umorzenia

Kiedy rozpoczyna się weryfikacja spełnienia warunków umorzenia?

Operator dokona weryfikacji spełnienia warunków umorzenia pożyczki po spłacie 75 % kwoty udzielonej pożyczki. O rozpoczęciu weryfikacji informujemy drogą mailową. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać umorzenie pożyczki?

1. Umorzenie 15% kwoty pożyczki: Potwierdzenie ukończenia kształcenia - (np. certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) należy wysłać skan dokumentu drogą mailową na adres: biuroomiw@frp.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kształcenia 

2. Umorzenie 20% kwoty pożyczki: Potwierdzenie ukończenia kształcenia oraz Terminowa spłata rat  - żadna z rat nie może zostać spłacona z opóźnieniem większym niż 3 dni. Raty należy spłacać zgodnie z harmonogramem do momentu otrzymania informacji o weryfikacji umorzenia. 

3. Umorzenie 25% kwoty pożyczki: Potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz Terminowa spłata rat oraz Potwierdzenie uzyskania „korzyści zawodowej” (korzyść zawodowa musi wystąpić w ciągu 1 roku od dnia zakończenia kształcenia):
a) osoby bezrobotne:

  • potwierdzenie podjęcia pracy (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach)

  b) osoby pracujące:

  • potwierdzenie podwyżki dochodu brutto o co najmniej 15% (zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach)
  • awansu zawodowego ( dokument wydany przez pracodawcę potwierdzający objęcie nowego stanowisk w wyniku awansu)
  • przekwalifikowania zawodowego związanego z nabytymi kwalifikacjami (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z nowego miejsca pracy)

   

  Skan dokumentu należy wysłać drogą mailową na adres: biuroomiw@frp.pl niezwłocznie po osiągnieciu korzyści zawodowej będącej efektem kształcenia, na dokument czekamy do 3 dni od tego terminu.

6. Ogólne

Czy w przypadku ubiegania się o kolejną pożyczkę z Funduszu konieczne jest przedstawianie ponownie całej dokumentacji?

Uczestnik projektu ubiegając się kolejną pożyczkę z Funduszu musi złożyć odrębny nowy wniosek. Wraz z wnioskiem musi dołączyć dokumentację, która będzie aktualna na dzień składania wniosku.

Czy kolejna pożyczka wymaga nowych zabezpieczeń?

Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek w przypadku wnioskowania o pożyczkę na finansowanie więcej niż jednej formy kształcenia przez jednego Wnioskodawcę ocena zdolności pożyczkowej Wnioskodawcy dokonywana jest łącznie dla wszystkich złożonych wniosków. W wyniku oceny zdolności pożyczkowej może okazać się, że wnioskując o kolejną pożyczkę wymagane będzie dodatkowe zabezpieczenie pożyczki. 

Jaki czas przed rozpoczęciem kształcenia mogę składać wniosek o pożyczkę?

Jeśli cena i termin rozpoczęcia kształcenia są pewne i potwierdzone- można wnioskować o pożyczkę do 3 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia.

Czy można ubiegać się o pożyczkę na studia rozpoczęte i częściowo już opłacone?

Zdecydowanie tak. Można wnioskować o pożyczkę na formę kształcenia już trwającą. Pożyczki OPEN nie finansują opłat już poniesionych. Za to spokojnie można za ich pomocą finansować nieopłacony jeszcze okres kształcenia.

Czy o pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorstwa dla swoich pracowników?

Zgodnie z ideą projektu o pożyczkę ubiegać mogą się wyłącznie osoby chcące z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, przedsiębiorstwo nie może być pośrednikiem między Instytucją Finansującą a uczestnikiem projektu.

Jak długo trwa proces rozpatrywania wniosków po przedstawieniu kompletu dokumentów?

 •  §9 pkt. 19

Kompletność wniosku następuje od dnia uzyskania statusu - Oczekuje (ocena formalna). Do 21 dni kalendarzowych uzyskuje się decyzję o przyznaniu pożyczki i rozpoczyna się proces tworzenia umowy

Zdublowałem/łam wniosek, co teraz?

W przypadku omyłkowego złożenia ponownie tego samego wniosku prosimy o wiadomość mailową na adres kontaktopen@frp.pl, nieprawidłowy wniosek zostanie odrzucony.

Czy cudzoziemcy mogą wnioskować o pożyczkę ?

Cudzoziemca może wnioskować tylko w przypadku posiadania karty pobytu jak i zatrudnienia na czas spłaty pożyczki.

Nie otrzymałem linku aktywacyjnego, co mam zrobić?

Proszę sprawdzić czy e-mail z kodem aktywacyjnym nie trafił do folderu SPAM – jest to najczęstsza przyczyna. Jeżeli nie uda się znaleźć tej wiadomości w folderze  spam prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 605 418 691 lub wiadomość e-mail na adres kontaktopen@frp.pl. Konto zostanie aktywowane z panelu administracyjnego.

Jeśli nie wyrobię się z terminem uzupełnienia, czy mój wniosek zostanie odrzucony?

Tak, jeśli pożyczkobiorca nie zastosuje się do określonego terminu uzupełnienia wiąże się z odrzuceniem wniosku - §10 pkt.4. Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek.

Jakie dokumenty należy złożyć przy składaniu wniosku i w jakiej formie?

Szczegółowa lista wszystkich wymaganych dokumentów podana jest w § 8 ust. 8 i 9 Regulaminu. Wzory tych dokumentów znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Do pobrania”.